Derneğin görevleri ve hedefleri şu şekilde sıralanabilir;

1- Yurdumuzda ve dünyada tüketici hakları ile tüketicilerin korunmasına ilişin uygulamaları araştırmak,
2- Derneğin amacına uygun olarak açık oturumlar, konferanslar, paneller, sempozyumlar, her çeşit toplantı ve gösteriler yapmak, sergiler açmak , yayınlar yapmak, fuar düzenlemek, yarışmalar düzenlemek, ödüller koymak, vakıf kurmak,
3- Tüketici hakları ile tüketicilerin korunması konusunda yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili kurumlara teklif ederek kabul görüp yayınlanmasına ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışmak,
4- Tüketicilerin satın almış oldukları her çeşit mal ve hizmetin fiyat, kalite, standart , güvenirliliği ve sağlığı yönünden korunması ve bilinçlenmesi için gerekli girişimlerde ve faaliyetlerde bulunmak,
5- Tüketici şikayetlerini izlemek ve değerlendirmek,
6- Test laboratuarı kurmak, madde ve mamullerin testlerini yapmak ve yaptırmak,
7- Tüketicilerin temel gereksinimlerinin karşılanması hakkı, sağlık ve güvenlik hakkı, bilgi edinme hakkı, seçme hakkı, sesini duyurma ve temsil edilme hakkı, ekonomik çıkarlarının korunması ve tazmin edilme hakkı, sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı gibi tüketici hakları konusunda bilinçlendirmek, bu hakların uygulanabilmesi, yaygınlaşması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda girişimlerde bulunmak,
8- Aynı amacı taşıyan yurdumuzdaki diğer kuruluşlar ile uluslararası tüketici örgüt ve birlikleri ile ilişkiler kurmak, işbirliği yapmak ve ilgili üst örgütlere üye olmak,
9- Basın, TV ve diğer kitle iletişim araçlarından yararlanarak tüketicilerin sesini duyurmaya çalışmak,
10- Tekeller ve çok uluslu şirketlerin tutum ve politikaları karşısında tüketicilerin korunması bakımından gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdin de girişimlerde bulunmak. Kamuoyu oluşturmak ve tüketicileri aydınlatmak.
11- Tüketicilerin yaşamlarını garantilemeye yardımcı olacak temel gereksinme maddelerinin sağlanması konusunda ilgilileri uyarmak; kamuoyunu ve tüketicileri aydınlatmak; tüketicilerin gerçek gereksinmeleri çarpıtan pazarlama uygulamaları ve reklamlara ilişkin karşı eylemleri desteklemek,
12- Tüketici kooperatiflerinin teşvik edilmesi için girişimlerde bulunmak, üyelerin bir arada bulunmasını ve sosyal dayanışmayı sağlamak, lokal açmak, işletmek ve işlettirmek,
13-Tüketiciye daha düşük fiyatlarla daha çok seçenek sağlayacak Pazar koşullarını gelişmesinin teşvik edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak, kamuoyu oluşturmak.
14- Enflasyonu karşı antienflasyonist karar ve uygulamaların desteklenmesi ve düşük gelirlilerin enflasyon yükü altında ezilmemeleri için gerekli girişimlerde bulunmak ; fiyat karşılaştırmaları yapmak, özel geçinme indeksleri hazırlamak, ikame malları hakkında tüketicileri aydınlatmak.
15- Malların üretimi dağıtımı ve tüketicilere hizmet vermekle uğraşanların yüksek ahlaki davranışda bulunmalarını teşvik etmek.
16- Tüketicilerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik çıkarlarının geliştirilmesi ve korunması, dengeli ve adil bir gelir dağılımı için kamuoyu oluşturmak, tüketicileri aydınlatmak, ilgililer nezdin de girişimlerde bulunmak.